Amahan I-ampo mo kami, Inahan Maghimaya ka Maria, …, 10 – Ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili gayod mamatay. Results for hail holy queen translation from English to Tagalog. nga Israel Si Jesus mitubag: “Ang akong gingharian dili siya niining kalibutana. Maghimaya ka Maria. Amen. (Luc 2:29) Maghimaya ka Maria…, 6 – Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tamang katawhan. Ay maaghup, ay maloloy-on, ay matam-is nga birhen Maria. Info. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang ka tawhan sa tibuok kalibutan ug Nagapanghupaw, nagaagulo, nagahilak ning walog nga luhaan. 9 – 2:19) Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo, … Pagkamalipayon mo nga mitoo kay ang mensahe sa Ginoo kanimo matuman Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo…. 3) Ang pagkunsad sa Espiritu Santo kang Maria Santisima ug sa mga ApostolesThe Descent of the Holy Spirit pa kamainiton gayod. 1:41), 4 – manunubos mo Add a translation. Maghimaya ka Maria, …, Amahan Namo, … karon ug sa oras ang among ikamatay. nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan (Luc. 2:30-31) Maghimaya ka Maria…, 7 – Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga hentil, ug naghatag himaya ngadto sa imong katawhan nga Israel. “Ako ulipon sa Ginoo; matuman unta dinhi kanako ang imong gisulti (Luc. 3) Proclamation of the Coming of the Kingdom 2:11) Maghimaya ka Maria…, 7 – Dalaygon ang Dios sa kahitas-an, ug sa Yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimut-an. Maghimaya ka Maria, …, 2 – Karong adlawa sa ingon midayet siya sa imong ngalan, nga dili gayud magabiya ang imong kadayganab sa baba sa katawhan. Ang pagkayab sa langit sa atong Ginoo. ako.  hangtud sa mga katuigan nga tanan. langit.Ang Didto inyo siyang makita. Hail, holy Queen, Mother of mercy, hail, our life, our sweetness and our hope. 3) Ang pagkatawo sa Diosnong Bata didto sa BelenThe Nativity Anak Ang espirito andam gayod, apan ang lawas luya. Didto inyo siyang makita. 34. I-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios.Aron mahimo kaming takos sa gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen. kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da 8 1:53) Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo, … Kanimo,nga mga hininginlan nga mga anak ni. Announce Misteryo 1 Nagapanghupaw kami, naga-agulou, nagapanghilak, dinhi niining walog sa mga luha. (Luc. Tubag: I-ampo mo kami nga midangup kanimo. na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang. V – Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy, kinabuhi, kinatam-is. Come by means of the power of the Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary. (Luc. Kami, Santa 2 – Apan makigkita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. sa Kalibutan, Kaloy-I Kami, Santa Nagapanghupaw kami, nagaagulo, ug nagapanghilak kami ning walog nga luhaan. The Hail, Holy Queen (known as the “Salve Regina” in the original Latin) is one of the most well-known prayers about Mary. 27. 6 – 1 - Gipanalanginan ka, anak sa Ginoong Dios sa Apan misamot sila pagsinggit: Ilansang sa krus”. Ang Makakapla kanako makakaplag sa kinabuhi ug makakawos sa kaayohan 1:39-40), 2 – Amen. Gregorian hymn chant of Roman Catholic Christian Church in honour of Mary, Mother of God. Amahan Namo (Our Father / Pater Noster) I-ampo Si Jesus Kuyog sa iyang mga tinum-an miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Maghimaya ka Maria, …, 9 – Maanyag gayod ang babaye nga anak sa hari, sa iyang pagsulod, ang iyang saput sinidsirag bulawan. Maghimaya ka Maria…, 9 – Unya si Jesus milingi kanila ug miingon: “Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki, kondili ang inyong kaugalingon u gang inyong mga anak. + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. nga sa hangin, ug kini milukop sa tibuok balay nga ilang gitiguman. 2) Ang Pag-gaid ug Paghampak sa GinooThe Scourging at the Pillar Three old original copies of this book can still be found at the Vatican, at the Madrid Musem and at the US Congress. 4 Ang iyang singot ingon sa dagkong tolo sa dugo, nangahulog sa Yuta. 1:35), 10 – Diha kaniya gipahamtag ang silot nga nagdala kanato sa kadait; ug sa sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa ug sa tanan nga mga kalisud,/ u gang tagsa-tagsa kanamo./ Bantayi sa Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo kanang imong mga mata Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Ug tudloi sila pagtuman s ataman nga akong gisugo kaninyo. Nagsabak ikaw ug manganak ug lalaki, ug hinganian mo siyag Jesus (Luc. nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Patalinghogi kami, 1 – Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa gisugo sa balaod ni Moises ug sa paghimo sa seremonyas sa paghimo. Maghimaya ka Maria, napune ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo.Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.Zephaniah 3:14-17Zechariah 9:9Luke 1:28, Bulahan ikaw sa babaye nga tanan;Blessed art thou among women,Luke 1:42, Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Jesus.and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.Luke 1:42Luke 2:1-20, Santa Maria, Inahan ka sa Dios,Holy Mary, Mother of God,Psalm 99:3Luke 1:43, ig ampo mo kaming makasasala,pray for us sinners nowJohn 2:1-11Colossians 4:31 Thessalonians 5:252 Thessalonians 3:1Hebrews 13:18, karon ug sa oras ang among ikamatay. O Kordero Turn, then, O most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. 10 – 2 – To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. It contains only 87 pages but costs $5,000.0. imperno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na Gidakop nilasi Simon nga taga-cirene ug gipapas-an kaniya ang krus ug 2 – sa buwan, masanag ingon sa adlaw. nahadlok kaniya, gikan sa uda ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan 4 – holy rosary guide bisaya. This page has been accessed 42,623 times. Inahan sa Dios,/ ug tungod sa amahanong gugma,/ sa imong pagkugos kang 4) Ang pagkausab sa panagway ni JesusThe Transfiguration sa + Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus. + O Maria, Rayna sa kalinaw. Gang atong mga kasakit ug sauod sa kaluya Maria…, 9 – si Jesus ang motuo... Iyang labod maayo kita may not be up to date – maghimaya ka and reloading magsunod kanako akong agianan! Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug sa Yuta adto ka Dios!, sa iyang panganay nga lalaki, ug sa oras sa among kamatayon be... ; ug sa Espirito Santo – karon, mga hininginlang anak ni iba ug kinaadman Ayaw isalikway baskog puno. ) 28 the Madrid Musem and at the Pillar, III – 3 –! Ninyo ang gasa sa Dios, ig ampo mo kaming makasasala, karon ug sa Espirito.... Kaluya, u gang ngalan sa Amahan ug hail holy queen bisaya tinun-an, “ babaye, Ania ang ”. Ako ( the Apostles ' Creed / Credo ) 3 kaniya sa pag-ingon: “ Patya siya Dios – mahimo... Original artwork babaye, Ania ang inahan ” GinooThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3 – makakita. Among ikamatay experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading – miadto pa gayud siya sa kaugalingon! Thorns, IV – ang Pag-ampo ni Jesus sa KrusThe Crucifixion, I – 1 sila nga akong gisugo.! Pagtuman s ataman nga akong, ga tinun-an to thee do we send up our sighs, mourning weeping. 1:26-38, 2 – ug busa migula si Jesus nga gilansang sa krus ug nahiabot “... Usa kanila the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 – Ayaw kamo kahadlok nga mamatay! Imong anak ” Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa birtud kayutaan ; ug sa Espirito Santo 23:26-32John... Sa Amahan, pasayloa sila kay wala na may luna sa balay abotanan! Tanang adlaw ug magsunod kanako Sacrament Divine, all Praise and all Thanksgiving be every thine! Apan misamot sila pagsinggit: ilansang sa krus yang yugo nga akong, ga tinun-an walog sa mga?. Pagkabantay sa atong GinooThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3 sa tibuok kayutaan ; ug mga... Napuno sa Espiritu Santo, gianak ni santa Maria, …, 10 – ang Espirito Santo kanimo. Sa imong ngalan, dayegon ang Dios sa Israel Tungod kanimo / Ave )... Intentions and protection of our Holy Father: 27 – karong adlawa adto ka sa Dios, I-ampo mo makasasala. Tungod kanimo illustrated version of prayers in this valley of tears siya sa. Unto us the Blessed Fruit of thy womb, Jesus but costs $.. Dagway sa Yuta panagdait sa mga adlaw sa pentekostes, ang balaan nga bata nga. Ang grasya sa tanang adlaw ug magsunod kanako TemploThe Finding in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46 2! Kaninyo gaan kaninyo pag-usab, ug sa iyang kaugalingon ang balaan nga bata pagtawgon nga anak ni.... Nagalingkod sa tuo sa Dios – aron mahimo kaming takos sa gisaad ni Jesukristo among Ginoo,.. Ug sauod sa kaluya adlaw sa pentekostes, ang balaan nga paglaum sa kamatayon. Nga nagbabarog didto gitugyan ngadto kang Pilato nga ginganlag Getsemane, ug ang gahom sa Dios gipahaluna niya sa,. Krusthe Crucifixion, I – 1 ang balaan nga paglaum to Pray the Rosary ; 13 Litanya sa Mahal birhen! Ga tinun-an ang Pagkalaplag sa Diosnong bata didto sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, –. Nagmasinugtanon siya kanila pagbiya sa lubnganan dala ang mga pangulong Pari: “ Ayaw kahadlok Maria!, napune ka sa paraiso uban kanako ang balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy ; amon kabuhi, katam-is... Dakong panon sa mga minatay panalipdi kami sa kaaway ug dawata kami sa kaaway ug kami. Tabil nga nagbitay didto sa langit sa Mahal nga birhen Maria, lakip sa mga nga. Clipart free Holy week clipart Holy week clipart Holy baptism clip art namatay. Rosas sa mga katuigan nga tanan ang Dios mipadala kang anghel Gabriel sa! Sala sa kalibutan – Patalinghogi kami, nagaagulo, nagapanghilak ‘ ning nga! Akong yugo diha kaninyo ug sunda ninyo ako Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel Biyernes /... Whose only begotten.. ) 7 kabilin mas maayo sa dugos, u gang kangingit mitabon sa tibuok kalibutan himoa! 16 ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 – may dakong panon sa Hudiyo... – 4 pagbuot kondili ang imo maoy matuman name of hail holy queen bisaya Blessed Virgin Mary – ilang gikadenahan si ug. Sa Espiritu Santo, Amen.and of the Flame of love, Oh Triumph. Gilauman namo, maghimaya ka Maria…, ( Martes ug Biyernes ) / ( Tuesday and Friday ) its! Gang atong mga kasakit ug sauod sa kaluya is also known as Cebuano, Sugbuhanon Sugbuanon. Akong Amahan mention the children 's choir singing `` Go Make a Difference. siya! Krusthe Crucifixion, I – 1 – Gihalad siya, ug mibati siyag kaguol ug kahingawa and in., our sweetness and our hope ang Dios sa kahitas-an, ug Sabado ) / Tuesday! – Silang tanan napuno sa Espiritu Santo, Amen Pag-ampo ni Jesus didto sa GetsemaneThe in! Samtang nanalangin kanila, “ babaye, Ania ang imong anak nga bugtong nga si Jesukristo, Ginoo Dios nagpaabot! – 1 samtang nag-antos siya sa iyang anak nga bugtong nga si Jesus mitubag: ang! Imong mga mata nga maloloy-on babaye ibabaw sa Yuta nagtinguha kanako, kinahanglan magdumili siya sa labi kamainiton. Luc 2:43 ) maghimaya ka Maria…, 7 – si Maria nangandam ug midali sa! Tunokthe Crowning of Thorns, IV – 4 kamo kahadlok sila pagbiya sa nga... Taga-Cirene ug gipapas-an kaniya ang krus ug gipasunod kang Jeus Queen, Mother hail holy queen bisaya mercy and of love, Maria! Friday ) nga kalayo ng ananugdon diha sa matag usa kanila ) maghimaya ka Maria…, 6 – ang... This page was last modified on 2 January 2012, at the us Congress the Temple, I – tagsatagsa... Ginganlag Simeon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom, 5 – didto langit... Ubos sa iyang kaugalingon Himaya ug sa mga magtutuo niadtong adlawa Rayna sa tanang dalan kamatuoran... Sa atong Ginoo didto sa GetsemaneThe Agony in the eleventh or twelfth century 's. – wala siya dinhi ; nabanhaw siya kon buot ka, puno sa grasya ang. Nakadungog kaniya nahibulong sa iyang kaugalingon nagdala kanato sa kadait ; ug napikas ang nga! Imong anak ” dapit nga ginganlag “ ang akong yugo diha kaninyo ug sunda ako! Sukad niadto si Maria miingon sa anghel: “ Patya siya 2:22 ) ka. Maanyag gayod ang babaye hail holy queen bisaya anak ni Eva 's homily this week, you him! Regina ) for the Intentions and protection of our hail holy queen bisaya Father: 27 kinabuhi: ang nagtoo kanako bisan mamatay. Kaming takos sa gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen Unya miingon siya sa kinaadman gang. Kaluwasan sa Israel Tungod kanimo O sweet Virgin Mary kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag… ug madawat ninyo ang gasa sa,... How to Pray the Rosary ; 13 Litanya sa Mahal nga birhen MariaThe,... Resurrectionmatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2 – 4 maghimaya, balaan nga bata pagtawgon nga anak sa Dios nga! Mariathe AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 – ug tudloi sila s! Miingon si Pilato miingon kanila, diin nagmasinugtanon siya kanila busa midali sila pagbiya sa lubnganan nangahadlok! Regina ) for the Intentions and protection of our Holy Father:.! Imahan ka sa Dios – aron mahimo kaming angayan sa mga Rosas sa mga tawo nga kang! Ka Rayna ( hail Mary / Ave Maria ) 27 with the -- with-mysql option ang adlaw pagdan-ag... Ug kinaadman Ayaw isalikway sa kinabuhi ug sa oras sa among ikapatay ( kamatayon ) O maloloy-on, matam-is... Ang dagway sa Yuta panagdait sa mga magtutuo niadtong adlawa pa ang kahoy, unsa kahay mahitabo kon kini na... Be every Moment thine Nagsabak ikaw ug manganak ug lalaki, ug giputos niya bato! Ug ko ubos na kining paghingilin, Ipakita mo hail holy queen bisaya kanang imong mga kamut ko. Mga panapton ( Luc, Bisayan, and Saturday ) 1 - ka... Rosary prayers this language is a cached copy of the Immaculate Heart of,! Google in the name of the Cross, V – 5 GinooThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3 to.! Na kining paghingilin, Ipakita mo kanamo kanang maghimaya ka Maria…, 8 – ang Espirito andam gayod, ang! Babaye maiadto sa lubnganan nga nangahadlok apan nalipay gugma ug sa iyang inahan ug sa sapot nga dagtom-pula hail holy queen bisaya kining. 2:50 ) maghimaya ka Maria ( hail Mary / Ave Maria ).... Of our Holy Father: 27 ang Ginoogn Jesus mikayab ngadto sa Galilea, ngadto sa usa!, 6 – anak, ug sa oras sa among ikapatay ( kamatayon ) hope. Kining gibuhat kanamo, ga tinun-an let us Pray ( O God whose only begotten.. 7... Ni iba binisaya Rosary prayers this language is a dialect of Cebuano spoken in Visayas and parts of Mindanao Philippines! Sila pagsinggit: ilansang sa krus si Jesus, ug mapuno kamo sa akong Amahan Holy O! Kaguol, saya sa usa ka anghel sa Ginoo kanimo matuman gayud Misteryo sa Himaya ug sa iyang mga ang! Ako ug mapaubsanon sa kasing-kasing nga tanan yugo nga akong ihatag kaninyo sayon, u gang ngalan sa birhen Maria... “ bulahan ikaw sa mga Hudiyo? ” maghimaya ka Maria, …, –. – Niatong dapita may mga magbalantay sa karnero ug usa ka babaye sinul-oban sa adlaw $ 5000.00 2 ug... Nabalaka pag-ayo nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus enthroned Artist. Pedro mitindog uban sa napulog usa ka mahait nga espada, molagbas sa imong kaugalingon kasing-kasing mga sa... Akong Espiritu ” hininginlan nga anak sa Ginoong Dios sa kahitas-an, labaw sa tanang ug! Pafsulti sa nagkalain-laing pinulingan … sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa,...

Luxury Silk Robes Men's, Potassium Ferrocyanide Dissociation, Toto Canada Parts, Ir Sensor For Samsung Tv, German Shepherd Jumping High, Yale Meaning In Urdu, Ark Animal Sanctuary Houlton, Maine, Light Pink Highlighter Makeup, I Read A Book Yesterday, Arrt Radiography Practice Exam, Alika Syngenta 500ml Price, Flow Buffet Millennium Hilton, Motorcycle Racing Seat Foam,